کتاب

نام استاد:

هدف کتاب حاضر توانایی در جمع بندی آغاز، بدنه و اتمام یک ارائه است. با فراگیری این پکیج شما می‌توانید با شیوۀ ارائه در یک مصاحبۀ کاری، ارائۀ مقالۀ علمی، صحبت در سخنرانی‌ها و شرایط رسمی و دوستانه آشنا شوید. این نکته بسیار مهم است که پکیج حاضر و محتوای آن محدود به زبان انگلیسی نمی شود. برخی از محتواهای آن شامل شیوۀ کنترل اعتماد به‌نفس، کاهش استرس و برخی دیگر از محتواها برای همۀ زبان‌ها
ارائه چیست؟
ارائۀ خود را بنویسید.
خود را برای ارائه آماده کنید.
داده‌ها مورد نیاز را به شکل صحیح ارائه کنید.
بهترین و مناسب‌ترین ترکیبات و کلمات را برای هر محیط برگزینید.
چگونه استرس خود را کاهش دهید.
چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
چگونه مفهومی که در ذهن دارید را انتقال دهید.
چگونه از زبان بدن استفاده کنید.
و…

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.